StruSoft  
Forside    VVS 
 

VVS

StruSoft DK forhandler VVS-programmer for beregning af vandinstallationer, varmetab og varmeanlæg.

Varmeanlæg 4
Varmetab 4
Vandinstallationer


Varmeanlæg 4

Varmeanlæg 4 anvendes til dimensionering af varmeanlæg efter de danske installationsnormer.
Varmeanlæg 4 er et fleksibelt producent-uafhængigt program, som med fordel kan benyttes til optimal dimensionering af såvel små som store varmeanlæg. Programmet fordeler vandstrømme og dimensionerer rør, radiatorer, ventiler og pumper. Til slut beregnes eventuelle forindstillinger. Programmet sikrer en ensartet og fyldestgørende dokumentation, som udover tryktabsberegningen blandt andet kan omfatte lister over benyttede radiatorer, ventiler og pumper.

Varmeanlæg 4 indeholder mange funktioner, som gør programmet nemt og intuitivt at bruge, herunder kan nævnes muligheden for at generere hele anlægsafsnit ved hjælp af en kredsgenerator. Varmeanlæg 4 indeholder en meget udførlig hjælp med tekst og billeder og de medfølgende eksempler giver en både hurtig introduktion og fører gennem væsentlige dele af programmet. Desuden indeholder programmet en udvidet datakontrol, som viser hvor fejlen er og hvad den består i.

Kataloger
Kataloger med de oftest benyttede rør, radiatorer, ventiler og pumper følger med programmet. Katalogerne kan naturligvis redigeres og udvides efter behov. Det er muligt at definere andre varmebærende medier end vand.

Modulopbygning
I Varmeanlæg 4 opbygges ledningsnettet ved hjælp af moduler. Selve varmeafgiveren med stik og eventuelle frem- og returløbsventiler beskrives i et radiatorafsnit. Har man en typisk bestykning kan denne defineres i det specielle radiatorafsnit STANDARD. Det er derfor kun de varmeafgivere, som ikke er bestykket som beskrevet under standard radiatorafsnittet, der skal laves specielle radiatorafsnit for. Selve ledningsnettet beskrives i anlægsafsnit, hvori radiatorafsnittene indsættes. Varmeanlæg 4 indeholder nogle hjælpefunktioner i form af "Automatisk generering af nye liner" samt "Kredsgenerator", som gør inddatering hurtigere. Der kan genereres hele anlægsafsnit med kredsgeneratoren, ved at vælge anlægstypen (1-strengs, almindelig 2-strengs med og uden shunt, 2-strengs med vendt retur med og uden shunt) og komponenterne.

Programfunktioner

 • Kataloger som kan tilpasses/udvides
 • Modulopbygning
 • Nem inddatering med ”Automatisk generering af nye liner” og ”Kredsgenerator”
 • Udvidet datakontrol
 • Resultatoversigt
 • Valgfri udskrift


Varmetab 4

Varmetab 4 anvendes til beregning af bygningers transmissionstab og ventilationstab samt til beregning af varmetabsrammen, jf. DS418 og Bygningsreglementet.

Programmet følger beregningsreglerne i "Beregning af bygningers varmetab, DS418, udgave 6" og i "Bygningsreglementet 1995 med tillæg 1-12".

Programmet kan desværre endnu ikke beregne energirammen, denne ændring er planlagt på et senere tidspunkt.

Programfunktioner
 • Der opbygges bygningselementer med U-værdi og Psi-værdi. Standard-elementer, som for eksempel vinduer og døre kan tilknyttes et areal/længde. Disse bygningselementer kan genbruges i alle rum samt i andre sager/projekter.
 • For hvert rum tilknyttes areal, temperatur, volumen, ventilationsforhold og bygningselementer med tilhørende arealer og antal for standard elementer. Der er et hjælpeprogram til beregning af rummets areal, volumen samt elementarealer.
 • For en bygning eller en bygningsdel kan der oprettes en rumgruppe, hvor der tilknyttes rum.
 • For en bebyggelse eller en bygning kan der oprettes en sektorgruppe, hvor der tilknyttes rumgrupper.
 • Efterhånden som rummene, rumgrupperne og sektorgrupperne inddateres beregnes resultaterne, idet transmissionstab, ventilationstab, samlet varmetab og varmetabsrammen beregnes for de enkelte rum, rumgrupper og sektorgrupper.
 • Der er mulighed for at udskrive inddata og resultater. Resultater kan enten udskrives i oversigtform eller i detaljeret form. Der kan vælges hvilke rum, rumgrupper og sektorgrupper der ønskes udskrevet.


Vandinstallationer

VandNet anvendes til dimensionering af vandinstallationer inklusiv cirkulationssystemer efter de danske installationsnormer.
Programmet kan med fordel benyttes til såvel små som store vandinstallationer. Programmet bestemmer den nødvendige vandstrøm for at sikre den tilladelige afkøling. Derefter dimensioneres ledningerne efter det maksimale tilladelige tryktab pr. meter. Endelig kontrolleres at vandhastigheden ikke er mindre end den minimale hastighed og at den maksimale hastighed ikke overskrides. Programmet sikrer en ensartet og fyldestgørende dokumentation, som kan indeholde tryktabsberegning og vandfordeling.

VandNet indeholder mange funktioner, som gør programmet nemt og intuitivt at bruge, herunder kan nævnes muligheden for automatisk at generere hele varmtvandssystemet. VandNet indeholder en meget udførlig hjælp med tekst og billeder og de medfølgende eksempler giver en både hurtig introduktion og fører gennem væsentlige dele af programmet. Programmet indeholder desuden en udvidet datakontrol.

Kataloger
Kataloger med de oftest benyttede tapsteder og rør følger med programmet. I tapstedskataloget er normalvandstrømme, tryktab over armatur m.m. angivet. I rørkataloget er rørmateriale, ruhed, diametre m.m. angivet. Endelig kan man i kataloget for udvidelser an-give krav til ønsket vandstrøm og trykbehov for en eller flere planlagte udvidelser. Alle ka-taloger kan tilpasses/ udvides af brugeren.

Modulopbygning
I VandNet er det muligt at beskrive ledningsnettet ved hjælp af moduler, såkaldte afsnit. Herved kan der dels opnås et bedre overblik over nettet, dels en hurtigere inddatering, da det er tilladt at bruge det samme modul flere steder. VandNet indeholder også et par hjælpefunktioner i form af ”Automatisk generering af nye liner” samt ”Automatisk generering af varmtvandssystem”, som også kan gøre inddatering hurtigere.

Datakontrol
Da der kun er få bindinger i inddateringen, indeholder programmet en udvidet datakontrol, som sikrer, at det inddaterede giver mening. Eventuelle fejl vises både med tekst samt hvor i inddateringen fejlen er fundet, således at en fejlkorrektion umiddelbart kan foretages. Den udvidede datakontrol bevirker, at programmet er nemt at lære, da programmet selv fortæller hvad og hvor fejlen er.

Programfunktioner
 • Kataloger som kan tilpasses/udvides
 • Modulopbygning
 • Nem inddatering med ”Automatisk generering af nye liner”
 • Samt ”Automatisk generering af varmtvandssystem”
 • Udvidet datakontrol
 • Resultatoversigt
 • Valgfri udskift


» Producentsamarbejde
StruSoft DK
Filial af Structural Design Software in Europe AB, Sverige
Diplomvej 373, 2 sal rum 247 | DK-2800 Kgs. Lyngby
T +45 23 25 25 64
Dennis.Kristensen@StruSoft.com


Marsalle 38 | 8700 Horsens
T +45 29 46 76 24
Villy.Kjeldsen@StruSoft.com